Liven AS rohevõlakirjade avalik pakkumine

Võlakirjade avalik pakkumine on lõppenud!

Pakkumisperioodi algus: 7. mai 2024 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp: 16. mai 2024 kell 16:00

Livenit ja rohevõlakirju tutvustav seminar Liveni salongis 08.05

Liven AS emiteerib rohevõlakirju

Pakkumise peamised tingimused:

 

Pakkumisest

 

Liven AS võlakirja programmi raames toimus 7. maist kuni 16. maini esimese seeria rohevõlakirjade avalik pakkumine. Kokku pakuti 4 000 rohevõlakirja nominaalväärtusega 1 000 eurot võlakirja kohta ja emissiooni koguväärtus oli 4 miljon eurot. Ülemärkimise korral võib emissiooni mahtu laiendada kuni 7 miljoni euroni.

Ettevõttest

Liven AS on 2014 aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja. Ettevõtte kümne tegutsemisaasta jooksul on loodud üle 700 kodu ja tänaseks on arenduse erinevates staadiumites ettevalmistamisel ligi 1 500 kodu. Kantar Emor poolt läbiviidud kinnisvarabrändide tuntuse ja maineuuringu järgi on Liven viimase viie aasta jooksul püsinud stabiilselt mainekuselt Eesti kahe kõige mainekama arendaja hulgas.

Liven keskendub oma tegevuses kodude loomisele ning ettevõtte tugevus ja eristumine seisneb koduomanikega koos kujundatud kodudes, läbimõeldud kontseptsioonis ja planeeringutes ning sisustusalternatiivide pakkumises. Livenit hinnatakse koduostjate poolt kõige atraktiivsemate arenduste poolest ning kirjeldatakse kui stiilset ja moodsa arhitektuuriga trendiloojat.

Liveni arendusportfellis on 10 projekti, milles kokku on maad ligi 1 500 uue kodu rajamiseks. Müügis ja ehitamisel on hetkel kodud viies arenduses – Magdaleena, Uus-Meremaa, Luuslangi, Iseära ja Regati. 2023. aastal laienes Liven ka Saksamaa turule ning 2024. aasta jooksul on kavas alustada esimese Berliinis asuva projekti eelmüügiga. Lisaks planeeritakse veel nelja arendusprojekti Tallinnas. Kokku on Liveni arendusportfellis üle 115 000 m2 müüdavat pinda, mis tagab järgnevateks aastateks stabiilse arenduste mahu. Liveni arendusportfelli hinnanguline müügimaht on 375 miljon eurot.

Seni on laenukapitali kaasatud vaid projektipõhiselt ning kontserni projektiettevõtete poolt. Käesoleva pakkumisega kaasatakse esmakordselt laenukapital Liven AS-i poolt ning see võimaldab kontsernile paindlikumat kapitali kasutamist.

Detailne info programmi ja pakkumise tingimuste kohta:

Avalik pakkumine on lõppenud.

Pakkumise täpsed tingimused leiad võlakirja programmi prospektist, prospekti kokkuvõttest ning esimese seeria lõplikest tingimustest.

Liveni rohefinantseerimise raamdokument (inglise k.)
Sõltumatu osapoole arvamus raamdokumendi vastavusele (inglise k.)

Seminar

8. mail toimus Livenit ja pakkumist tutvustav seminar investoritele. Tutvu esitlusega ja vaata videosalvestust:

 

Illustration

Korduvad küsimused

Võlakiri ehk võlakohustus on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Ostes Liveni võlakirju, annab investor Livenile laenu ning Livenil tekib investori ees kohustus maksta kindel laenusumma (nimiväärtuses) pärast laenutähtaja möödumist (lunastustähtpäeval) võlakirja omanikule tagasi, koos sinna sisse arvutatud intressidega.

Võlakirja kui finantsinstrumendi kohta võid lähemalt lugeda näiteks ka LHV Investeerimiskoolist.

Finantsinspektsioon on kinnitanud põhiprospekti võlakirjade programmi osas, mille raames on Liven AS-il õigus kolme aasta jooksul emiteerida kokku 30 miljoni euro väärtuses võlakirju, seal hulgas ka rohevõlakirju.

Programmi raames otsustatakse ja avalikustatakse iga konkreetne emissioon ja pakkumine eraldi. Käesolev rohevõlakirjade pakkumine on võlakirja programmi esimene seeria, mille maht on 4 miljonit eurot ning aastane intressimäär 10,5%.

Rohevõlakirjad erinevad võlakirjadest saadava tulu kasutamise eesmärgi poolest.

Liveni eesmärk on rajada ägedaid kodusid ning elukeskkonda. Eelistame rahvusvaheliste jätkusuutlikkuse sertifikaatidega projekte nagu LEED või BREEAM, mis lähenevad jätkusuutlikule arendamisele laiemalt, kui vaid energiatõhusus. Sertifikaadid väljastatakse hoonetele, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel on järgitud keskkonnasäästu ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid.

Vormistasime oma tegevuste ja plaanide põhjal Rohefinantseerimise Raamistiku, mille koostamisel lähtusime Rahvusvahelise Kapitalituru Liidu rohevõlakirjade põhimõtetest ja Laenuturu Liidu rohelaenude põhimõtetest. Liveni Rohefinantseerimise Raamistiku osas on andnud sõltumatu osapoole arvamuse ka rahvusvaheline agentuur S&P Global Ratings. Nii Rohefinantseerimise Raamistik kui S&P Global Ratings arvamus on leitavad Liveni kodulehel (mõlemad inglise keeles).

Sisuliselt tähendavad rohevõlakirjad, et võime kaasatud kapitali kasutada vaid Rohefinantseerimise Raamistikus kirjeldatud projektide rahastamiseks. Eelkõige vähemalt LEED Gold, või BREEAM „Very good“ märgisele vastavad või A energiaklassist nõuetest 10% energiaefektiivsemad arendused. Saksamaal vähemalt kohalikule KfW 40 standardile vastavad arendused.

Ei ole.

Soovime võlakirjadega kaasatud kapitali kasutada paindlikult. Kinnistu seadmine võlakirjadele tagatiseks piiraks oluliselt vahendite kasutamist kontserni projektide elluviimisel. Seetõttu on Liveni rohevõlakirjad tagamata.

Livenil on kohustus maksta investoritele investeeritud summa tagasi täies ulatuses (seal hulgas koos kogunenud intressiga) võlakirjade lunastustähtajal. Livenil on õigus võlakirjade väljalaske kuupäevast kolme aasta möödudes ennetähtaegselt investorite poolt investeeritud summa tagasi maksta (seal hulgas koos kogunenud intressiga) andes investoritele sellest vähemalt 30 päeva ette teada.

Kavatseme pärast pakkumisperioodi lõppu noteerida võlakirjad avalikuks kauplemiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Kuigi Liven teeb kõik jõupingutused võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Liven võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Rohevõlakirjade emiteerimisest saadavat tulu kasutame Rohefinantseerimise Raamistikus sätestatud kõlblikkuskriteeriumitele vastavate uute või olemasolevate arendusprojektide finantseerimiseks või refinantseerimiseks  (sh osaliseks).

Võlakirju pakutakse avalikult vaid Eestis nii jae- kui institutsionaalsetele investoritele. Mitteavalikult võib Liven võlakirju pakkuda ka kutselistele investoritele.

Liven peab eraisikutele tehtavate võlakirjade intressimaksete pealt kinni tulumaksumäära 20% (alates 1. jaanuarist 2025 tulumaksumäära 22%). Tulumaksu ei peeta kinni Eesti residendist investoritelt, kes on soetanud võlakirjad investeerimiskonto kaudu ja kes on esitanud Livenile sellekohase avalduse vähemalt 10 tööpäeva enne intressimakse tähtaega aadressile investor@liven.ee. Sellisel juhul laekuvad Liveni võlakirjade intressid investori investeerimiskontole täies mahus ning tulumaksukohustust on võimalik vastavalt tulumaksuseaduse regulatsioonile edasi lükata.

Lisaks pangakontole on märkimiseks vajalik ka väärtpaberi konto olemasolu. Juriidilise isiku puhul ka LEI kood. Märkimiskorralduse saad edastada oma internetipangas.

Ühe võlakirja nominaalhind on 1 000 eurot ning see ka kõige väiksem märkimise summa. Märkimise summal ülempiiri ei ole.

Märkimise jaoks vajalik summa peab olema kontol olemas märkimise ajal, mis blokeeritakse kuni arveldamise lõpuleviimiseni või raha vabastamiseni kooskõlas prospektis toodud tingimustega.

Ülemärkimise korral võib Liven kehtestada investorile jaotatavate võlakirjade arvule miinimum- ja maksimummäära lähtudes võlakirjade programmi prospektis toodud jaotuspõhimõtetest, millest üheks on ka kindla ja usaldusväärse investorite baasi loomine.

Livenil on õigus kasutada erinevaid jaotuspõhimõtteid jae- ja kutseliste investorite gruppide vahel. Viimaste hulka võidakse lugeda ka rohkem kui 100 võlakirja märkinuid.

Õigus on eelistada Eesti investoreid välimaistele investoritele, Liveni aktsionäre, laenuinvestoreid, töötajaid, kliente ning investoreid, kes on Livenile teadaolevalt väljendanud varasemalt huvi Livenisse investeeringute tegemise osas.

Liveni rohevõlakirjade pakkumisperiood on 7. mai kuni 16. mai kell 16:00. Võlakirjade avaliku pakkumise tulemused ja jaotus selguvad 20. mail või sellele lähedasel kuupäeval. Esimene kauplemispäev on eelduslikult 24. mai või sellele lähedane kuupäev.

Kui üks investor esitab mitu märkimiskorraldust, liidetakse need jaotuse määramise eesmärgil üheks korralduseks. Kõik pakkumises osalevad investorid võivad esitada märkimiskorraldusi ainult eurodes.

Lisainfo on leitav Liveni võlakirjade avaliku pakkumise prospektist, prospekti kokkuvõttest ja esimese seeria lõplikest tingimustest.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril kindlasti tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Veebileht sisaldab teavet Liven AS (Emitent) võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Avaliku pakkumise viib läbi Emitent ning käesoleval veebilehel avaldatud teave põhineb Emitendi poolt avalikustatud informatsioonil ja prospektil. Veebilehel sisalduv teave on reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL (Prospektimäärus) tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Käesoleval veebilehel avaldatud teave, välja arvatud veebilehel avaldatud prospekt, ei ole ühegi järelevalveasutuste poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga Prospektimääruse tähenduses. Emitent viib võlakirjade pakkumise läbi võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud ja Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekti tingimuste alusel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi prospektis, mille on kinnitanud Finantsinspektsioon, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid. Prospektiga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni ja Emitendi veebilehtedele aadressidel vastavalt www.fi.ee ja www.liven.ee/investor. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Emitendi võlakirjade soovitamisena.

Veebilehe käesolevas osas toodud informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning võlakirjade müükki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes käesolevat veebilehte külastavad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.